Gà ta làm sạch. Giá 1kg là :

140,000

Gà ta thả vườn – Đặt hàng rồi mới làm và giao gà nóng- Không giao gà đông lạnh.

Thời gian giao vào ngày hôm sau.

Vui lòng ghi chú giao gà trống hay gà mái khi đặt hàng.

Gà mái trọng lượng từ ; 1.2 – 1,8 Kg / 1 Con

Gà trống trọng lượng từ ; 1.6 – 3 Kg / 1 Con

Sẽ tính giá theo trọng lượng thực tế trên hoá đơn giao hàng.

Danh mục: